VERSEIM   –   Kiadandó költemények

https://www.zuhanas-a-vegtelenbe.hu

OSZD MEG ISMERŐSEIDDEL EZT AZ OLDALT, HOGY MINÉL TÖBBEN HOZZÁJUTHASSANAK A REGÉNYHEZ !

https://www.dive-to-infinity.webnode.hu/   UGRÁS AZ ANGOL NYELVŰ OLDALRA

               

 

      Itt teszem közzé a már levédett, de még meg nem jelentetett kincseimet, hogy az olvasó ezeket is be tudja falni magába. Mindegyik egy-egy gyöngyszem, egy különleges utazás; a végtelenbe, s annál tovább... Vannak közöttük szabad versek meg olyanok is, amelyeknek a verslábaira, azok megszerkesztésére igyekeztem ügyelni, ahogy csak tőlem tellett. Ám nem írtam olyanokat, amelyek vulgárisak, közönségesek, és tele vannak trágár szavakkal, ahogy ez mostanában sajnos dívik. Érdekes, belőlem ezek nem a költeményeimben bontakoznak ki :)

          Másutt

 

    Miért vagyok hófehér lepelben
miért vagyok ruhátlan fedetlen
    miért melenget miért palástol
magasztos égi tűz égi fátyol
  

    Miért vagyok hófehér talányban
körülfolyó szelíd plazmasávban
    miért ölel lágy karok tucatja
energiák narancssárga partja
  

    Hová kerültem vihar ködében
szelőn a semmivé vált időben
    hová zuhantam szülői tájból
a nyári édesegy éjszakából
  

    S ki az ki szólít agyamba lépve
a múlt szívét opálágyba téve
    s ki jön felém színarany sugárban
a várva-várt öröm fénytavában

 

Haldokló Nap
 


Vakok vagyunk egy vak világban
  vakon futunk örök éjszakában
    hiába nézünk látomás csak
      hiába látjuk a vélt csodákat.


Ne félj ne dúlj gyermek szemétől
  ne félj a koldus aszott kezétől!
    Mesélve hív zöld fák varázsa
      s az állatok fura társasága.


Vigyázz ne lépj tiltott mezőbe
  vigyázz ne szállj le a sűrű ködbe!
    De hidd: körötted széles árok
      gonosz gyiloknak a mélye tátong.


Ha már a fény elszállna végleg
  ha egyszer is kimerült a készlet
    vakok leszünk egy vak világban
      s vakon futunk örök éjszakában.


Csak egy szilárd ösvényre léphetsz
  csak egy kicsiny menedékbe térhetsz
    sugár ölel majd lám magába
      s a végtelen szeretet palástja.

 

Kísértetbolygó

 

Nem hiszek nektek hamis szemek!
  hiába néztek szemérmesen
figyelve sugár-acélosan
  hiába meséltek édesen!


Nem hiszek nektek szökő folyók!
  morajló hullámzó árhabok
kirobbanó zúgó mély vizek
  lehúzó örvénylő gyilkosok.


Nem hiszek nektek viharszelek!
  vöröslő sejtelmes fellegek
sötét boszorkányos ciklonok
  sikoltva szálltok a domb felett.


Nem hiszek nektek gonosz zajok!
  Rikoltó hangok fagyos dalok
torokszorongató holt kacaj
  agyamba vájtató sóhajok.


Nem hiszek nektek hamis szemek!
  hiába gyűritek lelkemet
kisérteties nap alkonyán
  hiába tépitek szívemet!

 

Visszatérés a jövőbe
 


Leszállsz a parázsló ég alatt
  s előtted a régi otthonod
ötszáz év múlva most visszatérsz
  itthon vagy, de félsz.


Bánatos szemedből könny fakad
  szomorú szívedben múlt dobog
arcod mint kavargó őszi szél
  szenvedőn mesél.


Bezár a vad, iszonyú jövő
  sejtelmes álmokba kergető
ismeretlen városok hada
  hívogat haza.


Új élet új környezet fogad
  nézed az idegen arcokat
s örökké kínoz a messzi múlt
  mely feléd lesújt.

 

             Csillagszerelem
 


  A világ végén, a csillagok között
  megfeszült inakkal várva a jövőt
mely felém lopakszik tárt karokkal
  csillámló égi lámpások mögött
kiáltok feléd parázs torokkal.


  S te szólsz süvítve s öklöd dühöngve
  forr össze tüstént, mindent ledöntve
hófehér arcod lángoló fátyol
  tengelyed mentén körülpörögve
pokolfenéken forrongva táncol.


  Mesélj te pulzár, tüzes fuvallat
  örök-lüktető neutroncsillag
forogj ragyogva ezernyi színben
  bontsd ki fényruhád a nagyvilágnak
s én bámullak csodálva, szelíden.


  De még ha rögvest haragra gerjedsz
  ha a térbe dagadva kiterjedsz
akkor is szívom magamba hangod
  édes éneked majdan enyém lesz
tomboló dalod szívembe vájod.


  S most sírva, félve állok előtted
  s tudom hogy immár elnyel a végzet
de fejemet lám örömmel hajtom
  izzó katlanod mélyére végleg
s egyesülünk itt, az Időparton.

 

A fény felé
 


Ne félj ne szólj remegve kedvesem
ha búcsúzom; keserves ez nekem.
  - De hallom én a jelt az űrön át
  a messzi lények hangtalan szavát.


Szemet vetettek egy napon reám
a zóna másvilági oldalán.
  Sugárgyepen hatoltak énfelém
  sugárkapun suhantak így belém.


Lejöttek Ők a Fények éjjelén
a "láthatatlan" égi tengerén.
  Betörtek Ök a lét kemény falán
  a gondolatvilágom ajtaján.


Azóta járni lépni nem tudok
beszélni újra képtelen vagyok.
  Karom puhány s a vérem zöldre vált
  dimenziók homálya körbe zárt.


Sikolt az ég és egyre változom
hiába mind a földi oltalom.
  S te nézel állva törhetetlenül
  szívedbe furcsa rémület vegyül.


Nem érted ezt s talán magam se még
de hív az ismeretlen messzeség!
  A szebb jövőn ha majd találkozunk
  napok tüzén szeretve átfutunk!


Keresni foglak éned ablakán
betündökölve minden éjszakán.
  S ha néha majd behunyva sír szemed
  az álmaidban újra éledek.


- Emelkedem s egy új öröm hevít
fejembe kába révület feszít.
  Sugármező hajol szemem köré
  repülve már a drága Fény felé –

 

Gyere a fénybe!
 


  Gyere a fénybe, a messzeségbe!
milliárd galaxis halmazába
  milliárd galaxis erdejébe.


  Gyere a fénybe, gigászi térbe!
óriás planéták oldalára
  óriás planéták új egére.


  Gyere a fénybe, napok tüzébe!
táguló robbanások porába
  táguló robbanások szelébe.


  Gyere a fénybe, a végtelenbe!
képzelet varázsa távolába
  képzelet szárnyán a más-időkbe.


  Gyere a fénybe, az űr szívébe!
táncoló csillagok éj-dalába
  táncoló csillagok énekébe!

 

Ammóniafelhők szépséges szörnye
 


Körülpillantva, szédülten keringve
az izgalomtól majd elszenderülve
súlytalanul, lazán a néma térben
védő-óvó hajóm lágy melegében
szakadatlan várva a pillanatot
mikor a sötétség fedi a napot
lesem mohón a hármasrendszer magját
a két csillagot s fekete lyuk-tagját
s közben egyszer csak dörgőn ereszkedem
testemet biztos fotelba fektetem
s látom elképedve az ablakon át
a mélyben táncoló bolygó távolát
egy rémes-idegen világ szülöttét
ammóniafelhők szépséges szörnyét
pokoli légnyomás élő halottját
erős tömegvonzás rengő bozontját
melyen folyik szét ezernyi sugárgömb
csillámporos robbanások között döng
kékesen függve határtól határig
a szétkent derengés horizontjáig
színes égboltok láncolatán, során
a remegő légkör hamvas fátyolán
mely tajtékozva, kihívón vibrálva
néhol dagadva, máshol fel- s felszállva
fényes ezüstköpenyként borul reá
majd elapadva szétterül nemsoká
teret adva így a zengő látványnak
a többi vad, bolyongó égi társnak
s a nyolc holdacska díszes vonulása
belerezdül tompán a villámlásba –
s szinte elfelejtem, lenyűgözötten
a ritka, fenséges tájra meredten:
hogy mily reménytelenül távol van ám
mily messzeségben lüktet - az én hazám.

 

         Szelíd Hold
 


    Késő este volt.
Kísérteties áloméjjelen
    megindult a Hold.


    Rémes-fényesen
lassan forogva húzta udvarát
    zuhant féktelen.

 

Rengés hangja szállt.
Szélvész, és a rend egyre fölborult
    az ég zöldre vált.


    Minden megvadult.
Hosszú szakadék nyílt a hómezőn
    özönvíz nyomult.


    Izzó légen át
ezer tüzes sziklakő földre hullt
    a Hold lángban állt!


    És jött vészesen!
Megnőtt alakját, kráteres arcát
    tárva szélesen!


    - Aztán csend honolt.
Álmom után kinézve félszegen:
    szelíd volt a Hold.

 

Szerelem, galaxis, kék napok
 


Rejtelem szürke fátyolán át
  lebbentél felém
szellemed kábítószer-árnyát
  rabként vártam én.


Szép szemed melyben elmerültem
  mint zöld óceán
megfürödtem tekintetedben
  elszédülve tán.


Kékezüst hajtincs fénye villan
  mely dús vízesés
rózsaszádon kagylóhéj csillan
  színjátszón mesés.


Mámorítóan édes hangod
  mint jó bor csepeg
illatod bűvkörét kitárod
  testem megremeg.


Kék Galaxis felé repültem
  csillagsáv alatt
kék napodnál beléd szerettem
  mint megláttalak.


Fénysugár hogyha körbetáncol
  itt vagy tán velem
csillogás hogyha elvarázsol
  rád emlékezem.

 

Vár a Csillagóceán
 


  Ha összegyűl szemed köré a köd
ha összecsap fejed fölött az ár:
  a tenger-rosszat hagyd magad mögött
ragyogva vár a Csillagóceán!


  Ne tétovázz, feledd a zord borút
elillan ám a régi szenvedés
  remegve vonz a mérhetetlen út
s előtted áll a csillagfényes ég.


  A pillanat kiált: "Ne késlekedj!"
A szende fény alatt, indulj tehát!
  Leláncol még a múló képzelet -
de hív egy új, csodálatos világ.


  A fényrakéta rég begyújtva áll
dohogva ránt a lágy emelkedés
  a gép ezernyi hangot komponál
szelíden húz a térkiterjedés.


  Magasra szöksz a légkör ablakán
a földi fény mögötted elterül
  s a végtelennek tűnő éjszakán
magába zár a szenvedélyes űr.


  Forog hajód alatt a láthatár
talán a bolygót végleg elhagyod
  körülvesz majd a számtalan kvazár
s vigyáznak rád az égi angyalok.


  Időd kevés, de késztet egy fohász
az álmaidba még elandalogsz
  a Nap felé egy végső búcsúzás -
utána elszakadva távolodsz.


  Repülj, repülj és vissza már ne nézz
szökellj suhanva, mint a gondolat!
  Szorongó szíved lám nem oly nehéz
rohanva szőhetsz újabb álmokat.


  Feléd legyint a súlytalan magány
selyemlepelt fon életed köré.
  Lerázod hát a múlt szavát talán
s robogva szállsz a gázködök felé.


  Ha már a fénybe senki sem beszél
ha majd az árnyba nem jut el sugár:
  szakítsad át a homály szőnyegét!
Ragyogva vár a Csillagóceán!

 

Ereszkedés
 


Zuhanunk hát le a légben
merülő, lágy ölelésben
   ragyogó ég melegében
    piruló nap sugarában.


      Piruló nap sugarában
            kusza felhő gomolyában
        aranyélű koronában
                    gyönyörű táj hegye látszik.


                        Gyönyörű táj hegye látszik
                     sima tenger vize játszik
                  fura kráter kiviláglik
                      lila alföld mezejéből.


                           Lila alföld mezejéből
                             kovasziklák tetejéről
                                  szakadékok kebeléből
                                      szeretetláng tüze árad.


                                           Szeretetláng tüze árad
                                       körülívelve a fákat
                                               vele táncol sereg állat
                                                     buja lepkék raja rebben.


                                                        Buja lepkék raja rebben
                                                        szitafátyol fala lebben
                                                             remegő fényövezetben
                                                                          sokezer szép csoda vár ránk!

 

    Metamorfózis
 


Egy ólomsúlyú, testes éjszaka
belém csapott az őrült ég szaga.
Szelíden átölelt a messzi fény
körém hajolva, védve, kérlelőn.
  Kinyílt a szárnya édesen fölém
  kinyílt a lelke – múltba zárt remény
  kinyílt a szíve, melyben éltem én
Remegve szólított az éj szava.


Fejembe rettentő erő nyomult
heves-kisülve bennem átvonult.
Lejött elém a villamos sugár
emelt az ismeretlen útjain.
  Repülve láttam lenn az óceánt
  repülve hallottam a lég zaját
  repültem hosszú-hosszú űrön át
A vérem és a szívem vert vadul.


Keringve színes bolygóoldalon
libegtem árnyas-ékes holdakon.
Szaladva dombokon és völgyeken
a furcsa táj köröttem elterült.
  Futottam üres folyómedreken
  futottam jeges hegygerinceken
  futottam hullasápadt kráteren
Bebalzsamozott égi csontokon.


Tovább haladtam éjvihar szelén
a hűvös űr szeszélyes szegletén.
Mögöttem régen elmaradt a Föld
de távolodtam újra súlytalan.
  Lebegve kóbor üstökös mögött
  lebegve meteorrajok között
  lebegve gyűrűrendszerek fölött
haladtam így a semmi szőnyegén.


A változás lenyúlt a létemen
merőn kifordította életem.
Lehengerelt a súlyos fordulat
erősödött a gravitáció.
  Zuhantam izzó tűzeső miatt
  zuhantam éledő vulkán alatt
  zuhantam, és megállt a pillanat -
A téridő kitárult éhesen.


Ott voltam én a tűzkorong falán
a szédítő Galaxis centrumán.
Seregnyi, milliárdnyi gázgolyó
fehér, vakító magba összegyűlt.
  Bezárt a lágyan úszó fényfolyó
  bezárt az átkavargó lávató
  bezárt a folyton-folyton lángoló
A csillagtenger forró harmatán.


Szuperfolyékony neutronnapok
hatalmas, sűrű hipercsillagok!
Vöröslő óriások létrejött
ezernyi-naptömegnyi rendszerén!
  Fürödve gáz-sugárnyomás között
  fürödve héliumfolyam fölött
  fürödtem én a pulzár habja közt!
Körülvettek a magreakciók.


Leszálltam ott az éj virágain
a csillaganyag égő szirmain.
Folyékony magma volt az ételem
kiszívogattam ízlelőn, mohón.
  Lenyelve, mint a méz a lépeken!
  lenyelve mint a nektár, édesen!
  lenyelve mint a szél a réteken
suhant belém a vágyak titkain.


A hőmérséklet egyre-egyre nőtt
viaskodtak az ár-apály erők.
A protonfelhőt csóva szelte szét
tizenhatmilliárdnyi hőfokon!
  Elámított a szörnyű sűrűség
  elámított a nagy nehézkedés
  elámított az ionmennyiség
A rettenetes mágneses mezők.


S elülve már egy új világ egén
pihentem újra létem kezdetén.
Szivárványszín dalolt az ágyamon
fotonsugárba öltöztem hamar.
  Simultak hozzám más dimenziók
  simultak megvalósult víziók
  simultak - és megöltek egy napot -
A Fényidőn, de boldog voltam én!

 

Elátkozott világ
 


Sűrű homályban, lidérces árnyban
  dereng a széles ármező
Kísérteties, kéklő mocsárban
  rejtőzve él a mély erő.


Sikamló nyálka úszik falánkan
  keresztül gázol mindenen
Gomolygó gőzök fehér falában
  sugallva néz a rejtelem.


Zöldellő sásban, zöld ingoványban
  riadt madárraj felrikolt
Kavargó visszhang viszi magával
  a dermesztő halálsikolyt.


Ködök tavában, borongó tájban
  hullnak reám a hajnalok
Ugorva fürgén az éjszakában
  surrogó hangot hallatok.


Koszos-fehér hab folyós iszapban
  rothadó illat száll felém
Szivárgó, halk bugyborékolásban
  kering az örvény lágy szelén.


Szökellő nádas hajlik a sárban
  körülvesz már a vad románc
Zajong a forró szerelmi nászban
  a szenvedélyes békatánc.


Süppedő lápban, szellemvilágban
  súgnak felém a holnapok
Sötét homályban, lidérces árnyban
  ragyognak rám a csillagok.

 

Lidérces út
 


Tarka csillagok között
fürge hajnalok fölött
  kavargón vonaglott a kétség fellege
  tekergőn sikamlott a mélység szelleme
furcsa ég és furcsa föld.
Tarka csillagok között
furge hajnalok fölött.

 


Lusta tengerek vizén
lomha óceán szelén
  ringatóztunk boldogan mindent feledve
  röpke nászunk csónakában ünnepelve
ritka fények reggelén
lusta tengerek vizén
lomha óceán szelén.


Forró napsugár tüzelt
sárga kvarchomok szemelt.
  Partra érve várva-várt a fény hazája
  csepp oázis hűs ligetje, száznyi fája
ölnyi tó, tenyérnyi kert.
Forró napsugár tüzelt
sárga kvarchomok szemelt.


Hirtelen süvöltő hang
mennyi vér és mennyi jaj!
  Félve-félt halál nyakán alámerülve
  lágy homokba, sárga sírba eltemetve
elcsitult a nagy zsivaj.
Hirtelen süvöltő hang
mennyi vér és mennyi jaj!


Tarka csillagok között
fürge hajnalok fölött
  ott él az a lény, ki megölte kedvesem
  fojtón a sötétbe örökre, szenvtelen
elrabolta tőlem őt.
Tarka csillagok között
fürge hajnalok fölött.

 

A csillagok börtönében
 


Barátom egy napon szemembe nézve
titok csalóka fátyolát letépve
  vidáman intve felém szirénaszóra
beszállt a sárga fényű űrhajóba.


Emelkedett a felszakadt egekbe
a lángra gyúlt, sziporka fellegekbe.
  Suhant az űrbe, suhant az éjszakába
a más dimenziójú tartományba.


Azóta félve nézek én az égre;
barátom elrepült a messzeségbe.
  Repült örökre, zuhant komor napokba
bilincsbe zárva, néma csillagokba.

 

Mi újság Sugárvárosban?
 


Sugárfotelban ülve
  Sugárvaros fölött repülve
alattam enyhe szél volt.


Sugárhegyen csalóka
  szivárványágyba bújt a pompa
sugárba nyílt az égbolt.


Gyerekcsapat fürödve
  s a lángoszlop körül keringve
fotonban úszva játszott.


A forró házak árnya
  tekergő fényhidak csodája
szirének útja látszott.


Szelíd sugárleányka
  feláramlott a tűzvilágba
s belém nyilallt a végzet!


Simulva kéz a kézben
  szerelmes pillanat hevében
sugárszemembe nézett.

 

Távol
 


Távol, a Kozmosz túlsó felében
  messzi galaxis kéklő ködében
    két vöröses nap kúszik a fényben;
itt élek én, itt élek én.


Zöld színű égbolt süllyed fölébem
  zöldes hegyormok állnak merészen
    zöld színű villám villan a térben
zöldell a tenger, zöldell az éden.


Zöld horizonton kékes-fehéren
  szállnak a felhők, szállnak serényen.
    Tombol a szélvész nyáron és télen
csíkokat mázol földön és légen.


Éjszaka négy hold úszik az égen
  csillagok sűrű rengetegében.
    Glória-gyűrűrendszer az éjben
színesen vibrál mély messzeségben.


Tompa morajlás reng a sötétben
  hosszasan sípol, reszket a szélben.
    Félem a hangját, lesve a réten
futva az alvó, lomha vidéken.


Kétszeri súlyom, tétova léptem
  megszokom, aztán mindezt megértem.
    Ritka a légkör s illata, érzem:
furcsa... de mégis fojtva belégzem.


Fényteli bolygóm, bármerre néztem
  robbant a vad nap forró hevében.
    Képe csak emlék; már feledésben
új otthonomnak lágy melegében.


Távol, a Kozmosz túlsó felében
  messzi galaxis kéklő ködében
    két vöröses nap kúszik a fényben.
Ott élek én, ott élek én.

 

A Világon túl
 


Mikor a fénybe ért a végtelen
át a Világegyetemen
suhanva-szelve a meztelen űrt,
  túl a galaxisok halmazán
tudatom riadva menekült.


Mikor a tér kiszakadt hirtelen
s tajtékot vert sok-sok helyen,
mint egy foszladozó ballonkabát
  az eseményhorizont mögött
százfelé repedt a valóság.


Mikor a múlt sietve szertefolyt
köddé fagyasztva egy mosolyt,
jelenné dermedt a közel-határ.
Idegen világ baljós egén
éreztem: a szívem kalapál.


Mikor az idő lassacskán megállt
táncba hajszolva a halált
s magába olvasztott a messzeség,
kerestem arcom; nem találtam.
És én féltem: "Itt van, itt a vég!"


S mikor a Létfolyamba kerültem
és a csillagokat szültem,
boldog fáradtság suhintott álon
s forró napok közé vonulva
elringatott egy édes álom.

 

Irány a Tejút!
 


Naponta álom és lét között
az ékes Tejútra gondolok
  ilyenkor az emlék testet ölt
  s a szívem erősen feldobog.


Agyamba villan a régi út
igéző kalandok láncai
  hatalmas, vakító térkapuk
  sugárzó angyalok táncai.


S megint a hajómmal ott vagyok
mesés repülések helyszínén
  feszült izgalommal landolok
  regényes planéták felszínén.


Sosem felejtem a szél zaját
keringő bolygók zafír egét
  szivárvány fellegek bő hadát
  ezüstös óceán hűs vizét.


Szeretnék újból a fény fölött
riasztó iramban siklani
  Fiastyúk-csillaghalmaz mögött
  idődimenziót bontani.


Felém rohanna a végtelen
suhanva az Orion-ködön
  billiónyi kilométeren
  a híg neon-héliummezőn.


Eszembe jut a nagy égitest
az óriási, heves Rigel
  kietlen teret fehérre fest
  halomnyi hidrogént éget el.


A forrongó, vörös Espinen
feléled az izzó tűzvihar
  foton- és elektrontengeren
  zuhanunk és csak egy hold takar.


Repülni vágyom az éteren
csodás Tejútrendszer sávjain
  sötétlő porfelhőrétegen
  aranyló csillagok útjain.

 

Maradni, várni hát oly nehéz
szívemben éled a régi láng
  örökké szólít a késztetés:
  bejárni újra az űrhatárt.

 

     Az ismeretlen napok s csillagok
 


Holt dimenzión, örök éjjelen
  mikor körülvett a furcsa látomás,
lesújtott bennünket egy szokatlan hatás.
Átlőtt minket időn és tereken
a félelmes Világegyetemen.


Idegen tejútrendszer küszöbén
  fojtó kabinomból lopva kinézek,
s jönnek a láthatatlan égi szirének
hogy rettegést suttogjanak belém
a ködlepel összefolyt tengerén.


Sikolyt fakaszt a messzeség fala,
  sietve szökik a drága oxigén
miközben egyre csak forgok, zuhanok én.
Előttem a galaxis centruma;
ezer év múlva se érnék oda.


Mellembe vág a döbbenetes tény:
  egyedül vagyok, csak a csend ölel át,
látom a lobbanások szikra-záporát
s az Univerzum túlsó peremén
pörgő lángkoszorú száguld felém.


Gyilkos fények, hát gyertek itt vagyok!
  Nem csap be többé derengő szivárvány
sem pedig lenyűgöző, sziporka látvány!
Ha meghalok - bár élni akarok -
kárpótolnak ez utolsó napok.


Megremegek, ha belegondolok:
  hóarcú társaim már régen halottak
és mégis zihál valahol egy fagyott hang.
Félek. Köröttem éles fény ragyog;
az ismeretlen napok s csillagok.

 

        Hol a Föld?


Kék üveggolyó és semmi más
  kékes űrben édes látomás.
    (kereslek, merre vagy)


Fényes arcodon mely oly csodás
  tompa árny fut át: a Hold-varázs.
    (kutatlak éj alatt)


Milliárdnyi körbefordulás
  súlytalan s időtlen táncolás.
    (üresség fojtogat)


Óceánodon pazar hatás
  tükröző, ezernyi csillogás.
    (nyomasztó gondolat)


Néha fellegek keringenek
  hurrikán és ciklonrengeteg.
    (egy éles villanás - )


Kontinensed zöldes árnyalat
  elborít apály és áradat.
    (giganti robbanás - )


Már egy élő sejt vagy önmagad
  létező, önálló gondolat.
    (megannyi jajgatás!)


Csak te sejtheted, hogy mit szabad
  csak te tudhatnád a célodat.
    (aztán a hallgatás - )


Kék üveggolyó, és semmi más.
  Kék burokba zárt lidércnyomás.
    (kereslek. Merre vagy?)

 

Idegen horizont
 


Ritka-szeszélyes bolygón
idegen horizont ege szólít.
Rejtett, szűk utakon zizegő
  koronájú fák feje bólint.


Alkonyi tájon járok
lila port hoz utánam a szellő.
S álmos szemmel a lusta napon
  hunyorognak messzi határok.


Foszlik a zöld ködfátyol
simogat, de a völgy öle hív már.
S ismét indulok, arrafelé
  ahol éppen fénylik a távol.


Tétova, égszín lények
közelednek a hold sugarában.
Gömbölyded, puha testükön át
  ravaszul csillannak a fények.


Sok libegő, árnyas folt;
repülök velük én is az éjben.
Tajtékzó, kusza fellegeken
  suhanunk, és villan a mennybolt.


Friss, csobogó csermelyhez
csalogatnak a kék buborékok.
S fröccsen lám a patak vize rám
  felüdít, és illata selymes.


Dörren az ég nagy zajjal
belerezdül a semmi szivébe.
S még szétnézve, a fák tetején
  maradok, míg eljön a hajnal.

 

 

MAGYAR   PROMÓCIÓS   OLDAL :                       www.zuhanas-a-vegtelenbe91.webnode.hu  

ANGOL NYELVŰ PROMÓCIÓS OLDAL :                www.dive-to-infinity9.webnode.hu          

               

 

OSZD MEG BARÁTAIDDAL A KÖNYV FACEBOOK-OLDALÁT IS, MIVEL ÍGY NÖVELHETED A NÉPSZERŰSÉGÉT !

https://www.facebook.com/Zuhan%C3%A1s-a-v%C3%A9gtelenbe-1480732228895545